Göra

Mårdseleforsens

Café & Restaurang

 

En del av Aurora Borealis HB

 

Telefon: 073-0933 006

Storliden-Mårdseleforsarna ligger ca två mil norr om Åmsele på gränsen mellan Vindeln och

Lycksele kommun. Området innefattar forsarna Mårdseleforsen, Nedre Sikseleforsen och

Sikselet samt berget Storliden som höjer sig 200 meter över landskapet. Tillsammans utgör

det mosaikartade landskapet ett av de absolut finaste och skyddsvärda forslandskapen längs

med vår nationalälv Vindelälven. Mårdselforsen är ett av två ställen vid Vindelälven där

urskogsartad skog finns kvar på dalsidan ända ner mot älven. Det omgivande landskapet är

starkt kuperat och berggrunden utgörs främst av yngre graniter. Inom forsområdet finns

sammanlagt närmare ett 40-tal större och mindre öar med en mosaik av jättegrytor, torrfåror,

hällar och mindre vattenströmmar

Vad finns att göra i närheten?

 

Inom en timmes bilresa från Mårdsele finns en mängd olika aktiviteter att göra för hela familjen.

 

Stand up paddling, hundspann på hjul eller forsränning i byn Ekorrsele. Djurpark, badpark och Nallebjörnens lekland i Lycksele och underjords kyrkan i Kristineberg är bara några av alla saker som finns i närområdet.

 

Hitta fler aktiviteter och utflyktsmål på www.goldoflapland.com

 

Öarna som kontinuerligt påverkas av den varierande vattennivån i älven är mycket produktiva. De större öarna domineras främst av gammal barrblandskog, och här har fjällväxter som ex. nordisk stormhatt, fjällviol, fjälltimotej,

fjällkvanne och fjälltolta funnit fäste, vilket troligen är ett resultat av att frön transporterats

med vattnet från mer fjällnära delar. Även den för länet sällsynta kanelrosen växer här på ett

flertal ställen längs stränderna. Vindelälven har tidigare utgjort en viktig flottningsled av

timmer med resultat att det inom området förekommer ett flertal stenkistor, vallar och

ledarmar från denna epok. Dessa är av ett stort kulturhistoriskt värde samtidigt som det är

stort värde i att biologiskt återställa påverkade områden..

På några öar i områdetkan man fortfarande se spår ifrån gångna tiders skogsbränder, men det

har nu gått så pass lång tid sedan den senaste branden att granen i stora delar tagit överhand

och det är nu svårt att hitta brandspår som fortfarande finns kvar. Granarna inom de mer

produktiva delarna av öarna är av en imponerande storlek. Ett flertal överväxta stubbar vittnar om att skogarna tidigare har dimensionhuggits. Mängden död ved är därför genomgående liten, men kommer sannolikt med den höga produktiviteten, att snabbt öka. Inom

forslandskapet så är det endast inom Storholmens centrala del som tallen fortfarande härskar.